Thursday, August 2, 2012

Jika kau..

Jika kau merasa besar, periksalah hatimu..
Mungkin ia sedang bengkak..

Jika kau merasa suci, periksalah jiwamu..
Mungkin itu putihnya nanah dari luka nurani..

Jika kau merasa tinggi, periksa batinmu..
Mungkin ia sedang melayang kehilangan pijakan..

Jika kau merasa wangi, periksalah ikhlasmu..
Mungkin itu adalah asap dari amal solehmu yg hangus dibakar riya'..

-Salim A.Fillah, Dalam Dekapan Ukhuwah-

No comments:

Post a Comment